>> terug naar het bestelformulier

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle overeenkomsten aangegaan door The Burger Company vestigingen.

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

-Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een Bestelling plaatst bij een The Burger Company vestiging;

-Bestelling: een bestelling van een Klant via de website van The Burger Company of een andere online besteldienst, waaronder doch niet uitsluitend Thuisbezorgd;

-Website: www. theburgercompany.nl;

-The Burger Company B.V.

-Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de The Burger Company vestiging met betrekking tot de Bestelling;

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra de Klant op de knop “bestel” klikt op het bestelformulier op de Website.

2.3 Voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst is vereist dat de Klant de juiste en volledige contactgegevens invult bij het invoeren van de Bestelling. De Klant dient de The Burger Company vestiging onverwijld te informeren bij onjuistheden of onvolledigheden.

Artikel 3 Betaling

3.1 Bij het tot stand komen van de Overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting van de Klant jegens de The Burger Company vestiging.

3.2 Betaling is voorafgaand aan de bezorging mogelijk op de Website. Contante betaling bij afhalen of bezorging is eveneens mogelijk, maar de klant dient het bedrag gepast te kunnen betalen. De bezorger neemt wegens veiligheidsredenen geen wisselgeld mee.

3.3 Eventuele kortingen, al dan in verband met een promotionele actie, dienen tijdens het bestelproces te worden gemeld door het invoeren van een kortingscode. The Burger Company is niet verplicht om een korting te verstrekken indien de Klant geen kortingscode heeft ingevoerd.

Artikel 4 Annulering

4.1 In verband met de beperkte houdbaarheid van de producten van The Burger Company kunnen Overeenkomsten niet door de Klant worden ontbonden. Derhalve kan een Bestelling niet door een Klant worden geannuleerd, nadat de Klant op de knop “Bestel” heeft geklikt.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechtenrechten met betrekking tot de Website waaronder merkrechten, domeinnamen, handelsnamen, aanduidingen, logo’s, reclameslagzinnen en al hetgeen daaronder valt in de ruimste zin des woords berusten bij The Burger Company.

5.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van The Burger Company is het derden niet toegestaan niet om materiaal van de Website, op welke wijze dan ook, te gebruiken. Onder meer doch niet uitsluitend is het derden bij gebreke van voormelde toestemming niet toegestaan om materiaal van de Website te kopiëren, te reproduceren of te verspreiden.

Artikel 6 Klachtenregeling

6.1 Klachten over de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen worden gemeld bij de betreffende vestiging waarvan contactgegevens op de Website worden vermeld.

6.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan daarvan een melding worden gemaakt via info@theburgercompany.nl. The Burger Company spant zich in om de klacht zo spoedig mogelijk bespreken met de betreffende The Burger Company vestiging, waarbij The Burger Company ernaar streeft om voor tijdige terugkoppeling aan de Klant zorg te dragen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van The Burger Company, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de Bestelling.

7.2 De aansprakelijkheid van The Burger Company voor indirecte schade zoals gevolgschade of winstderving is uitgesloten.

Artikel 8 Geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter.

 

>> terug naar het bestelformulier